Pályázati szabályzat / Recorder / Telekom Electronic Beats Festival 2019

2019.09.13. 11:59, Recorder.hu

A PÁLYÁZAT

A pályázati szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Recorder Kft. (1025 Budapest, Mandula utca 17., továbbiakban: Szervező és Lebonyolító) által szervezett és lebonyolított Telekom Electronic Beats Festival 2019 pályázatra, amely a recorder.blog.hu oldalon érhető el. A pályázaton résztvevő pályázó a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A pályázaton az olyan, 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki a Szervező által szerkesztett recorder.blog.hu oldalon meghirdetett Telekom Electronic Beats Festival 2019 pályázat feltételeinek mindenben maradéktalanul megfelel.

A pályázaton NEM vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói. Lebonyolító a pályázatból kizárja azt a személyt, aki bármilyen módon veszélyezteti a pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott hozzájárulását a pályázat időtartama alatt vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről Lebonyolító a pályázónak külön értesítést nem küld. A pályázó kijelenti, hogy a pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A pályázók közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A PÁLYÁZAT LEÍRÁSA

Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsol ki azok között a pályázók között, akik a https://recorder.blog.hu/2019/09/13/kontrollalt_kaosz_irani_misztikum_es_nemet_partizenek_a_telekom_electronic_beatsen oldalon a meghirdetett kérdésre a pályázat időtartama alatt az ott megadott emailcímre küldött emailben megírják a helyes választ.

Melyik országban született Sevdaliza?

A. Hollandia

B. Irán

C. Perzsia

IDŐTARTAM

A pályázat kezdete: 2019. szeptember 13., 11:59

A pályázat vége: 2019. szeptember 16., 11:59

Sorsolás: 2019. szeptember 16., 12:00

NYEREMÉNY

A pályázat során a Szabályzat feltételeinek megfelelő pályázók között 2 db nyertes kerül kisorsolásra, akik fejenként 2 db belépőjegyet nyernek a Telekom Electronic Beats Festival 2019. szeptember 20-ai, illetve 21-ei napjára.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható.

ADATFELDOLGOZÓ

Recorder Kft. (1025 Budapest, Mandula utca 17.)

Lebonyolító a nyertest a sorsolás napján, emailjére válaszolva értesíti. A nyertesnek 2019. szeptember 19-én 13:00-ig van lehetősége a nyereményéért jelentkezni. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére legkésőbb a TEB 2019 Fesztivál kezdése előtti napig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve a Lebonyolító terhére nem értékelhető. Lebonyolító kizárja a pályázatból azt a nyertest, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A nyertes téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. Lebonyolító a pályázatból kizárt nyertes helyett, illetve ahelyett a nyertes helyett, aki a nyereményért a fenti határidőn belül nem jelentkezik, a Szabályzatnak megfelelő további pályázók között a nyereményt újra kisorsolhatja.

NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE

A nyeremények átvételének részleteit a Lebonyolító, illetve a Szervező a nyertesekkel emailben egyezteti. Nyertes köteles együttműködni Lebonyolítóval, illetve Szervezővel nyereménye átvétele érdekében. Nyertes nyereményét átveheti személyesen a Lebonyolító, illetve a Szervező székhelyén. Nyertes a nyereményt Szervezőnek küldött írásbeli nyilatkozatával, legkésőbb a sorsolást követő 3 napon belül visszautasíthatja.

KÖLTSÉGEK VISELÉSE

A nyereményekhez tartozó esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében Szervező, Lebonyolító és a nyertes(ek) kötelesek együttműködni. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

A nyeremény átadásával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségeket, mint például a nyeremény átadási helyszínére történő utazás költségeit a nyertes viseli.

A TEB 2019 Fesztivál helyszínére történő utazás költségeit a nyertes viseli.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Nyertes által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Lebonyolító, illetve a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Lebonyolítón, illetve a Szervezőn nem követelheti. Lebonyolító és Szervező kizárja a felelősségét minden támadások, meghibásodás esetére.

Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a pályázatból.

Lebonyolító, illetve Szervező kizárja a felelősségét a recorder.blog.hu oldal és a Lebonyolító, illetve Szervező emailszolgáltatását végző szolgáltatás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a az oldal vagy az emailszolgáltatás nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Lebonyolító és Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázati szabályzatot indokolt esetben, egyoldalúan bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást Lebonyolító a pályázat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2019.  szeptember 13.

Recorder Kft. mint Szervező és Lebonyolító

https://recorder.blog.hu/2019/09/13/palyazati_szabalyzat_recorder_telekom_electronic_beats_festival_2019
Pályázati szabályzat / Recorder / Telekom Electronic Beats Festival 2019
süti beállítások módosítása