Adatvédelmi tájékoztató / Recorder

2019.06.30. 21:51, Recorder.hu

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. AZ ADATKEZELŐ

Név: Recorder Kft.
Cím: 1025 Budapest, Mandula utca 17.
Email cím: info@recorder.hu

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A Recorder Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint adatkezelő az érintettnek (azaz azoknak, akiknek adatát kezeli), az alábbiakban meghatározott személyes adatát kezeli, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített feltételekkel.

2.1. Személyes adatok
A recorder.blog.hu weboldalon meghirdetett Pohoda 2019 pályázatra való jelentkezés során az érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatot:
• emailcím
Az Adatkezelő a fentieken túl a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint kezeli a jelentkezés tényét és időpontját is. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

3.1. Pályázat esetén
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
Az adatkezelésre az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Adatkezelővel közölt személyes adatai a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint kezelésre és feldolgozásra kerüljenek.

3.2. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy a pályázat tisztaságát biztosítsa, a pályázat résztvevői kizárólag egy és valódi e-mailcímmel pályázzanak és a nyertesek értesítésre kerülhessenek.

Az Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatot célhoz kötötten kezeli, kizárólag a fenti célok érdekében.

3.3. Az Adatkezelő a megadott személyes adatot az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

3.4. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatot nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mailcímének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott emailcímről kizárólag ő tesz nyilatkozatot. E felelősségvállalásra
tekintettel egy megadott emailcímmel történt jelentkezéssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mailcímet regisztrálta.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

4.1. Az adatkezelés időtartama az érintett által megadott személyes adat az Adatkezelő részére történő megadásával kezdődik. Az Adatkezelő a megadott személyes adatot a Pohoda 2019 pályázat jelentkezési határidejének lezárultát követő 1 hétig kezeli.

5. AZ ADATOT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

5.1. A kezelt adatot az Adakezelő részéről az alábbi munkaköröket betöltő személyek jogosultak kezelni:
Pawlowszky Tamás ügyvezető igazgató a Recorder Kft. megbízásából.
Az adatot az adatkezelésre jogosultak kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok érdekében kezelhetik, és jogosulatlan személynek az adatokhoz semmilyen hozzáférést nem engedhetnek.

5.2. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelési cél megvalósítása körében az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: Recorder Kft. (személyes adatok tárolása, adatrögzítés).

6. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

• Tájékoztatás

6.1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

6.2. Az Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg közérthető formában, írásban a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
A tájékoztatást az adatkezelő csak az Infotv-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az érintett bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH)
fordulhat.
A NAIH elérhetőségei, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.3. Az Adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek
körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatot.

6.4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: 1025 Budapest, Mandula utca 17.
Email cím: info@recorder.hu

6.5. Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a 6.4. pontban elérhetőségeken keresztül.

6.6. Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet – kérelmére – az Adatkezelő tájékoztatja az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget biztosít.

• Helyesbítés, zárolás, törlés, megszavazás

6.7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

6.8. A személyes adatot törölni kell, ha
1. a) kezelése jogellenes;
2. b) az érintett kéri;
3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
5. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

6.9. Az érintett kérheti továbbá adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.10. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

6.11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megszavazásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.12. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, és tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő e közlését és tájékoztatását elektronikus úton adja meg.

6.13. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
• Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

6.14. Amennyiben az érintett az Adatkezelő részére harmadik fél adatát adta meg, vagy a nyereményjáték során bármilyen csalást vagy visszaélést követett el, vagy kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az érintettel szembeni jogai érvényesítésére, ideértve a kártérítés követelését is. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

• Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen

6.15. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
valamint
3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

6.16. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.

6.17. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatot zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.18. Ha az érintett az Adatkezelő a döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

• Bírósági jogérvényesítés

6.19. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint –
az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált
adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

• Kártérítés és sérelemdíj

6.20. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni; ha pedig az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

6.21. Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Alapítvány köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

6.22. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő a kezelt adatot a kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az adatot jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az Adatkezelő az adatot a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi
incidenseket folyamatosan monitorozza.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatot az Adatkezelő azon adatkezelési céloktól, melyekhez az érintett hozzájárulást adott, eltérő célra kívánja felhasználni, ehhez az érintett előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulása szükséges.

https://recorder.blog.hu/2019/06/30/adatvedelmi_tajekoztato_recorder
Adatvédelmi tájékoztató / Recorder

A bejegyzés trackback címe:

https://recorder.blog.hu/api/trackback/id/tr1214919490